Adatvédelmi irányelvek

Weboldalunk használatával kapcsolatos irányelvek

Milyen információt gyűjtönk Önről?

Hogyan használjuk fel az ilyen információkat?

Ismertetjük az általunk kínált lehetőségeket, ideértve a regisztrációhoz kötött információkhoz való hozzáférést, illetve az információk frissítésének módjait.

Személyes adatainak védelme fontos számunkra, így függetlenül attól, hogy Ön új vagy régi felhasználója oldalainknak, kérjük, szánjon rá időt, hogy megismerje, és vegye fel velünk a kapcsolatot, ha valamilyen kérdése merülne fel adatai kezelésével illetve egyéb tevékenységünkkel kapcsolatban.

Az általunk gyűjtött adatok

Az adatokat kétféleképpen gyűjtjük:

Az Ön által megadott adatok:

A weboldalaink használata során megszerzett adatok.

Adatokat gyűjthetünk, hogy Ön milyen szolgáltatásainkat veszi igénybe és, hogy Ön azokat hogyan használja.

Az ilyen adatok a következőket tartalmazzák:

Eszközadatok

Eszköz specifikus adatokat gyűjthetünk (így az Ön hardverére, az operációs rendszerének verziójára is).

Naplóadatok

Szolgáltatásaink igénybevételekor, illetve az általunk szolgáltatott tartalom megtekintésekor automatikusan szervernaplókban gyűjthetjük és tárolhatjuk bizonyos adatait.

Az ilyen adatok között a következők szerepelhetnek:

a szolgáltatásaink igénybevételének módjára vonatkozó adatok, például a keresési lekérdezések, IP-cím, hardverbeállítások, a böngésző típusa és nyelve, a lekérés dátuma és időpontja és a hivatkozó URL.

Az Ön böngészőjének egyedi azonosítására alkalmas cookie-k.

Helyben tárolt adatok

Az adatokat (például a személyes adatokat) helyileg is gyűjthetjük és tárolhatjuk az eszközén mechanizmusok segítségével, mint böngészők internetes tárterületén és az alkalmazásadatok gyorsító tárain.

Cookie-k és névtelen azonosítók

Hogyan használhatjuk fel az összegyűjtött adatokat?

A szolgáltatásainkból összegyűjtött adatokat szolgáltatásaink nyújtására, fenntartására, védelmére és továbbfejlesztésére, új szolgáltatások fejlesztésére, továbbá a felhasználóink védelmére használjuk fel.

Amikor felveszi a kapcsolatot velünk, megőrizhetjük az Önnel folytatott kommunikációt, hogy az a későbbiekben a segítségünkre lehessen az Ön lehetséges problémáinak a megoldásában.

E-mail címét felhasználhatjuk, hogy szolgáltatásainkról tájékoztassuk Önt.

Az adatoknak a jelen Adatvédelmi Irányelvben meghatározottaktól eltérő célokra történő felhasználása előtt az Ön hozzájárulását kérjük.

Hatály

Adatvédelmi irányelvünk az általunk kínált valamennyi szolgáltatásra, ideértve a más webhelyeken kínált szolgáltatásokra (például hirdetési szolgáltatásainkra) is alkalmazandó, de nem terjed ki az olyan szolgáltatásokra, amelyre olyan külön adatvédelmi irányelv vonatkozik, amely nem foglalja magában a jelen Adatvédelmi Irányelvet.

Adatvédelmi irányelveink nem vonatkoznak más vállalatok vagy személyek által kínált szolgáltatásokra.

Végrehajtás

Ha írásos panaszt kapunk, felvesszük a kapcsolatot a panaszt benyújtó személlyel annak érdekében, hogy nyomon tudjuk követni a panasszal kapcsolatos eljárást.

Az olyan panaszok rendezése érdekében, amelyeket a személyes adatok átadásával kapcsolatban nyújtottak be, és amelyeket nem tudunk közvetlenül felhasználóinkkal megoldani, együttműködünk az illetékes szabályozó hatóságokkal, ideértve a helyi adatvédelmi hatóságokat.

A jelen Adatvédelmi Irányelvben biztosított jogait az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem csökkentjük vagy korlátozzuk.

Összegzés

Adatkezelés: ( az Infotv. 6 § (1) bekezdés b) pontja), valamint 20. §-a alapján ) személyes adatait a mindenkori hatályos jogszabályok alapján kezeljük.

Személyes adatait harmadik fél számára nem adjuk át, kivéve ha ezt törvény előírja.
Személyes adatnak minősül: neve, e-mail címe, lakcíme, telefonszáma, IP címe.

Üzemeltető a mindenkori hatályos magyar jogszabályok ( 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, valamint a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól ) valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján jár el, továbbá a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján és csak és kizárólag pontos jogkövető magatartást folytat.

Jogorvoslat

A 2011. évi CXII. törvény alapján:

Az érintettek jogai és érvényesítésük

14. § Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak ? a kötelező adatkezelés kivételével ? törlését vagy zárolását.

15. § (1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá ? az érintett személyes adatainak továbbítása esetén ? az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

(2) Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatok adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzésére irányuló ? és ennek alapján a tájékoztatási kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg.

(4) Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

(5) A (4) bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

16. § (1) Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak a 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

(2) A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

(3) Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

17. § (1) Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

(2) A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett ? a 14. § c) pontjában foglaltak szerint ? kéri;

c) az hiányos vagy téves ? és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

(3) A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.

(4) Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

(5) Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

18. § (1)6 A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

(2) Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

19. § Az érintettnek a 14-18. §-ban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

 

Követelés peren kívüli behajtása esetén kezelt személyes adatokra vonatkozó irányelv

Megbízóim által, a megbízási szerződés alapján, kintlévőségeinek beérkezéséig kezeljük személyes adatait.

A kintlévőség eredményes behajtása, vagy a megbízómmal kötött szerződés megszűnése után, személyes adatait törlöm nyilvántartásomból, kizárólag a megbízási szerződés és az abban foglaltak kerülnek tárolásra.

A megadott adatok kezelésére jogosult személy Biró József 3000 Hatvan, Árpád utca 36..

Milyen információt gyűjtönk Önről?

A kezelt személyes adatok forrása

A természetes személyazonosító adatokat megbízóimtól, mint adatkezelőtől, valamint a mindenki számára nyilvános cégadatbázisokból veszem át.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelő személyes adatokat kizárólag meghatározott céllal, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében tart nyilván.

Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

Az adatok felvétele és kezelése törvényesen történik.

Az adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

Az adatkezelés célja a követelések érvényre juttatása, melynek keretében az alábbi tevékenységek kerülnek elvégzésre.

 • a követelések érvényesítése érdekében az Ügyfelekkel a kapcsolatot személyesen, telefonon és írásban felvehessem;
 • a követelések érvényesítése érdekében a Követelések biztosítékai vonatkozásában az illetékes hatóságokkal a jogutódlás megállapítása érdekében eljárjak.
 • a követelések érvényesítése érdekében a szükséges jogi eljárásokat (így különösen fizetési meghagyásos, közvetítői, végrehajtási és egyéb nem peres eljárásokat) megindítsa és azokban részt vegyek.
 • az Ügyfelek a Tevékenység végzésével kapcsolatba panaszukat megküldhessék és az ennek során átadott adatokat az Adatkezelő kezelhesse.

Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő a személyes adatokat és a megadott egyéb adatokat az Infotv. 6. § (1) bekezdés b) pontja (” személyes adat kezelhető akkor is, amennyiben az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll”) alapján kezeli.

Az adatok továbbítására vonatkozó információk

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít, ha annak jogalapja egyértelmű, célja és az adattovábbítás címzettjének a személye pontosan meghatározott.

Kezelt adatok megőrzésének időtartama

Adatkezelő az eljárás során csak annyi személyes adatot kezel, amennyi szükséges és elégséges a Tevékenység végzéséhez.

Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:

            Cég neve

 • székhely és telephelyek címe
 • cégjegyzékszáma
 • adószáma
 • telefonszáma
 • e-mail címe

            Ügyvezető és tulajdonosok

 • neve, születési éve
 • anyja neve
 • lakcíme
 • telefonszáma
 • -e-mail címe

Adatkezelő az adósok adatait csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Ügyfelek jogai

 • . Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldo9lgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában az Ügyfél erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A törvényben meghatározott esetekben sor kerülhet a tájékoztatás megtagadására.
 • Kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse.
 • A jogszabályban elrendelt, illetve jogszabályon (így különösen az Infotv. 6 § (1) bekezdés b) pontján) alapuló adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő az Ügyfelet a törlésről tájékoztatja.
 • Az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
 • A tájékoztatás, helyesbítés, törlés, tiltakozás esetén az Adatkezelő az irányadó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el. Amennyiben az Adatkezelő a tájékoztatást megtagadja, továbbá amennyiben a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesíti, úgy az Ügyfél jogosult bírósághoz, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni. Az Adatkezelő az Ügyfél kérésére tájékoztatja az igénybe vehető jogorvoslati eszközökről.

Egyéb

Adatkezelő az eljárás során profilalkotást nem végez.